KVIETIMAS TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SRITIES „KAUNAS PILNAS KULTŪROS“ PRIORITETĄ „AUGANTI KULTŪRA – AUGANTIS KAUNAS“ NR. 2021-1-1.2-2

„Iniciatyvos Kaunui“ programa

Programa

2021.02.10

Paskelbimo data

2021.03.08

Paraiškos pateikimo terminas

Finansavimo skyrimas

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Paraiška kartu su 8.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (8.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema).

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

Prioritetas „Auganti kultūra – augantis Kaunas“. Veiklos pagal šį prioritetą:

 • tarptautiniai tęstiniai kultūros projektai, miesto renginiai, šventės (organizuojami Kaune ne mažiau kaip 5 metai), formuojantys miesto įvaizdį, tapatybę ir išskirtinumą, jungiantys inovatvvumą ir tradicijas (pirmenybė teikiama projektams (renginiams, šventėms), vykstantiems Kauno miesto viešose vietose ir (ar) kituose objektuose (pvz., bažnyčiose, stotyse, įvairiose salėse ir pan.). Žiūrovų skaičius ne mažesnis nei 1 000 stebint gyvai arba 100 000 stebinti el. priemonėmis (pvz.: televizija, internetas ir pan.).

   

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

 • Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kt.), biudžetinės įstaigos (išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas).

 • Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos pateikimo dienos turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų (jeigu buvo skirta) panaudojimą.

 • Pareiškėjas privalo būti užsiregistravęs platformoje kultura.kaunas.lt (gavęs dalinį finansavimą, privalo ten pateikti informaciją apie finansuojamus renginius (veiklas) ir jų ataskaitas). Informaciją dėl registracijos teikia Povilas Mintautas el. paštu .

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Finansuojami 2021 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2021 m. gruodžio 31 d.

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo deklaraciją, kuri turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • galiojančių įstatų, registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pareiškėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
 • pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus;
 • kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

 

PASTABA: Visos projektų paraiškų teikimo sąlygos detaliau aprašytos Kvietime teikti paraiškas. Kvietimą teikti paraiškas galite rasti skiltyje „Susiję dokumentai“.

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetui ir kt.) teikia Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (8 37) 20 76 61.

Užklausos raštu teikiamos el. paštu .  

Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje https://paraiskos.kaunas.lt/duk