KVIETIMAS TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SRITIES „KAUNAS SPORTUI – SPORTAS KAUNUI“ PRIORITETĄ „KAUNO MIESTO IŠSKIRTINUMAS PER ĮVAIZDĮ FORMUOJANČIAS SPORTO VEIKLAS“ NR. 2021-3-3.3-2

„Iniciatyvos Kaunui“ programa

Programa

2021.06.02

Paskelbimo data

2021.06.28

Paraiškos pateikimo terminas

Finansavimo skyrimas

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Paraiška kartu su 8.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (8.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema).

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

Prioritetas „Kauno miesto išskirtinumas – per įvaizdį formuojančias sporto veiklas“. Veiklos pagal šį prioritetą:

  • Pasaulio, Europos čempionatų, taurės varžybų, įtrauktų į atitinkamos sporto šakos tarptautinės federacijos, kuri yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą, sporto varžybų ir renginių kalendorių, organizavimas Kauno mieste (tinkama tikslinė grupė nurodyta 5 papunktyje). Taip pat privaloma įtraukti veiklas, skirtas šiai grupei (labdaros ir paramos, socialinių, edukacinių akcijų ir kitų priemonių, skatinančių įvairaus amžiaus ir socialinių grupių asmenų įsitraukimą į sportinę veiklą, organizavimas).

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

  • Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (sporto asociacijos, sporto klubai, viešosios įstaigos ir kt., išskyrus biudžetines įstaigas, bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo institucijas), veikiantys ne trumpiau nei vienus metus kūno kultūros ir sporto srityje ir vykdantys veiklą Kauno mieste.

  • Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos pateikimo dienos turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų Savivaldybės lėšų (jeigu buvo skirta) panaudojimą.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Finansuojami 2021 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2021 m. gruodžio 31 d.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

  • pareiškėjo deklaraciją, kuri turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
  • jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
  • galiojančių įstatų, registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pareiškėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą;
  • dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
  • pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus;
  • kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

PASTABA: Visos projektų paraiškų teikimo sąlygos detaliau aprašytos Kvietime teikti paraiškas. Kvietimą teikti paraiškas galite rasti skiltyje „Susiję dokumentai“.

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetams ir kt.) teikia Savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Navickienė, tel. (8 37) 73 35 16.

Užklausos raštu teikiamos el. paštu .  

Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje https://paraiskos.kaunas.lt/duk.