KVIETIMAS TEIKTI ILGALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SRITIES „KAUNAS – VERŽLUS MIESTAS“ PRIORITETA „MIESTO INVESTICINIO PATRAUKLUMO IR VERSLUMO DIDINIMAS, MIESTO ŽINOMUMO, ATVYKSTAMOJO TURIZMO IR FILMŲ INDUSTRIJOS SKATINIMAS“ NR. 2022-5-5.3.-2

„Iniciatyvos Kaunui“ programa

Programa

2022.09.22

Paskelbimo data

2022.10.11

Paraiškos pateikimo terminas

Finansavimo skyrimas

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Paraiška kartu su 8.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (8.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema).

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

 

Prioritetas „Miesto investicinio patrauklumo ir verslumo didinimas, miesto žinomumo, atvykstamojo turizmo ir filmų industrijos skatinimas“. Veiklos pagal šį prioritetą (visos veiklos turi būti vykdomos kartu pagal vieną projektą):

  • Kauno hidroelektrinės laivybos šliuzo Nemuno aukštupiui ir žemupiui sujungti įrengimo poveikio aplinkai vertinimo ir projektinių pasiūlymų dokumentacijos parengimas;

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

  • Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, veikiantys ne trumpiau nei vienus metus veiklos, susijusios su prioritetu, pagal kurį teikiama paraiška, srityje.

  • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų (jeigu buvo skirta) Savivaldybės lėšų panaudojimą.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Finansuojami 2022–2024 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2024 m. gruodžio 31 d.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

  • pareiškėjo deklaraciją, kuri turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
  • jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
  • galiojančių įstatų, registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pareiškėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą;
  • dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
  • pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus;
  • preliminarias 2022–2024 m. projekto veiklų ir lėšų poreikio sąmatas, nurodant planuojamas pasiekti veiklos rezultato rodiklio reikšmes („Excel“ formatu);
  • kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

PASTABA: Visos projektų paraiškų teikimo sąlygos detaliau aprašytos Kvietime teikti paraiškas. Kvietimą teikti paraiškas galite rasti skiltyje „Susiję dokumentai“.

Kontaktai

 Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Pauparytė, mob. tel. +370 606 77 968.

Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetams ir kt.) teikia Savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, mob. tel. +370 612 77 608.

14.3. Užklausos raštu teikiamos el. p. .

14.4. Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje https://paraiskos.kaunas.lt/duk