Kaunas auga

KVIETIMAS TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SRITIES „KAUNAS – LOKALIŲ IDĖJŲ MIESTAS“ PRIORITETĄ „UNESCO PASAULIO PAVELDO VERTYBĖS „KAUNO MODERNIZMAS: OPTIMIZMO ARCHITEKTŪRA, 1919–1939“ IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS POPULIARINIMAS“ NR. 2024.6-6.1-1

Programa

„Iniciatyvos Kaunui“ programa

Paskelbimo data

2024.03.20

Paraiškos pateikimo terminas

2024.04.08

Finansavimo skyrimas

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Paraiška kartu su 7.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (7.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema).

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

Prioritetas „UNESCO pasaulio paveldo vertybės „Kauno modernizmas: optimizmo architektūra, 1919–1939“ išskirtinės visuotinės vertės populiarinimas“.  Veiklos pagal šį prioritetą:

 • Įvairūs projektai ir renginiai (pvz., dirbtuvės, paskaitos, edukacijos, ekskursijos, parodos, koncertai), aktualizuojantys Kauno tarpukario modernizmo materialųjį ir nematerialųjį paveldą, vykdantys jo sklaidą, edukaciją, įtraukiantys į veiklas įvairias miestiečių grupes.

  Projektai turi būti nemokami jų dalyviams, žiūrovams.

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

 • Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kt.), biudžetinės įstaigos (išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas);

 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų (jeigu buvo skirta) Savivaldybės lėšų panaudojimą.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Finansuojami 2024 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2024 m. gruodžio 31 d.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo deklaraciją, kuri turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • galiojančių įstatų, registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pareiškėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
 • pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus;
 • kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

PASTABA: Visos projektų paraiškų teikimo sąlygos detaliau aprašytos Kvietime teikti paraiškas. Kvietimą teikti paraiškas galite rasti skiltyje „Susiję dokumentai“.

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Pauparytė, el. paštas laura.pauparyte@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 35 39, Milita Ubė, el. paštas  milita.ube@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 30 88.

Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetui ir kt.) teikia Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas, el. paštas saulius.rimas@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 42 05.

Užklausos raštu teikiamos el. paštu .

Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje https://paraiskos.kaunas.lt/duk