KVIETIMAS TEIKTI BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETO „PROJEKTO „KAUNAS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022“ ĮGYVENDININIMAS“ ILGALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-1-1.3-1

„Iniciatyvos Kaunui“ programa

Programa

2019.12.12

Paskelbimo data

2020.01.27

Paraiškos pateikimo terminas

Finansavimo skyrimas

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Paraiška kartu su Kvietimo teikti paraiškas 8.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (8.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema).

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

Prioritetas „Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ įgyvendinimas“. Veikla pagal šį prioritetą – tęstinės veiklos organizavimas, vykdant ilgalaikį projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“.

 

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

  • Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kt.), biudžetinės įstaigos (išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas).

  • Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos pateikimo dienos turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų (jeigu buvo skirta) panaudojimą.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Finansuojami 2020–2022 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2022 m. gruodžio 31 d.

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

  • programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraišką;
  • pareiškėjo deklaraciją, kuri turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
  • jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
  • kitus Kvietime teikti paraiškas nurodytus dokumentus;

 

PASTABA: Visos projektų paraiškų teikimo sąlygos detaliau aprašytos Kvietime teikti paraiškas. Kvietimą teikti paraiškas galite rasti skiltyje „Susiję dokumentai“.

 

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistės Evelina Revuckaitė, tel. (8 37) 42 29 14, ir specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, el. p. iniciatyvos@kaunas.lt.

Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetams ir kt.) teikia Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (8 37) 20 76 61.

Užklausos raštu teikiamos el. paštu .  

Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje iniciatyvos.kaunas.lt.