KVIETIMAS TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SRITIES „VAIKAMS IR JAUNIMUI DRAUGIŠKAS MIESTAS“ PRIORITETĄ „ĮVAIRIAPUSIS VAIKŲ IR MOKINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTOJIMAS“ NR. 2021-4-4.1-1

„Iniciatyvos Kaunui“ programa

Programa

2020.12.22

Paskelbimo data

2021.02.02

Paraiškos pateikimo terminas

Finansavimo skyrimas

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Paraiška kartu su 9.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (9.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema).

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

Prioriteto Įvairiapusis vaikų ir mokinių kompetencijų plėtojimas“ tinkama veikla:

 • Vaikų vasaros ir (arba) dienos stovyklų, skatinančių įvairiapusių vaikų ir mokinių kompetencijų plėtojimą, organizavimas 6.1 papunktyje nurodytai tikslinei grupei. Vaikų stovyklos gali būti dieninės (veiklų trukmė per dieną ne trumpesnė nei 8 val.) ir (ar) su nakvyne (veiklų trukmė per dieną ne trumpesnė nei 8 val.) (toliau – stovyklos). Pirmumas teikiamas stovykloms, integruojančioms ne mažiau kaip 30 proc. 6.2 papunktyje nurodytos tikslinės grupės asmenų. Stovyklos (pamainos) trukmė – nuo 5 iki 18 kalendorinių dienų.

  Pareiškėjas turi įsivertinti galimybę projekto veiklas vykdyti kitose saugiose sklaidos platformose (pvz., virtualioje erdvėje), jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino yra taikomos vaikų užimtumo organizavimo rekomendacijos ar apribojimai, dėl kurių pareiškėjas negali vaikų užimtumo organizuoti kontaktiniu (tiesioginiu) būdu.

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

 • Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos ir kt., išskyrus biudžetines įstaigas), turintys darbo su jaunimu ir (ar) vaikais patirties, ir (ar) patirties organizuojant, teikiant jaunimui ir (ar) vaikams skirtas paslaugas.

 • Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos pateikimo dienos turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų (jeigu buvo skirta) panaudojimą.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Stovyklos turi vykti 2021 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais. Pradinių klasių mokiniams nuo birželio 10 d., penktų klasių ir vyresniems mokiniams – nuo birželio 24 d. Vėliausia projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2021 m. spalio 31 d.

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo deklaraciją, kuri turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • galiojančių įstatų, registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pareiškėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
 • pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus;
 • stovyklos detalią kiekvienos dienos programą (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • asmenų, užtikrinančių 6.2 papunktyje nurodytai tikslinei grupei teikiamas socialinės priežiūros paslaugas, gyvenimo aprašymus (CV), jeigu tokių asmenų yra;
 • stovyklas vykdančio (-ių) asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę dirbti mokytoju pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį, gyvenimo aprašymus (CV) ir dokumentų (diplomo arba pedagoginių psichologinių žinių kurso pažymėjimo) kopijas;
 • rekomenduojama 15 vaikų grupei skirti ne mažiau kaip 1 vadovą, 15 neįgaliųjų vaikų – ne mažiau kaip 2 vadovus;
 • kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

PASTABA: Visos projektų paraiškų teikimo sąlygos detaliau aprašytos Kvietime teikti paraiškas. Kvietimą teikti paraiškas galite rasti skiltyje „Susiję dokumentai“.

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. +370 620 99 283, ir specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39.

Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetams ir kt.) teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Česnulevičienė, tel. (8 37) 34 59 40.

Užklausos raštu teikiamos el. paštu .  

Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje https://paraiskos.kaunas.lt/duk.