KVIETIMAS TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SOCIALINIŲ IR SVEIKATINIMO PASLAUGŲ PLĖTROS GYVENTOJŲ GEROVEI KURTI VISUOMENĖJE SRITIES PRIORITETUS „PAGALBOS PAAUGLIAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS EMOCINĖS-PSICHOLOGINĖS KRIZĖS ATVEJU TEIKIMAS“ IR „SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS NR. 2021-2-2.1-2.2-2

„Iniciatyvos Kaunui“ programa

Programa

2021.03.31

Paskelbimo data

2021.04.23

Paraiškos pateikimo terminas

Finansavimo skyrimas

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Paraiška kartu su 8.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (8.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema).

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

Prioritetas „Pagalbos paaugliams ir jų šeimos nariams emocinės-psichologinės krizės atveju teikimas. Veikla pagal šį prioritetą:

 • mobiliosios krizių įveikimo pagalbos ir (arba) kitos socialinės pagalbos vaikui ar paaugliui ir (arba) jo šeimai teikimas vietoje – socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos ir (arba) kitų specialistų (pvz., šeimos mediatoriaus, priklausomybės ligų konsultanto ir kt.) pagalbos teikimas, atvykstant į asmens ar šeimos gyvenamąją ar kitą nurodytą vietą, ir (ar) palydėjimas į paslaugas teikiančias įstaigas, kai asmuo ar šeima patiria krizę, nėra motyvuotas (-a) kreiptis pagalbos į įstaigą, nesinaudoja ir (arba) neturi galimybių naudotis siūlomomis paslaugomis. Paslaugos teikiamos 5.1 papunktyje nurodytai tikslinei grupei. Paslauga vienam asmeniui ar šeimai gali būti teikiama ne daugiau nei 5 kartus po 2 val. (kartu įskaičiuojant nuvykimą pas paslaugų gavėją).

Prioritetas „Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas neįgaliesiems, auginantiems vaikus. Veikla pagal šį prioritetą:

 • savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas neįgaliesiems, auginantiems vaikus. Paslaugų sudėtis ir vykdomos veiklos turi būti orientuotos į tikslinės grupės bendravimo ir kitų socialinių gebėjimų stiprinimą (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, lankantis viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose,  rūpinantis asmeniniu gyvenimu ir dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais, integruojantis į visuomenę, auginant ir prižiūrint vaikus ir pan.). Veikla apima paslaugų teikimą paslaugų gavėjų namuose ir (arba) palydėjimą į paslaugų gavėjų poreikius ir interesus atitinkančias paslaugas teikiančias įstaigas. Veiklų organizavimas ir (arba) paslaugų teikimas turi būti atliekamas mentorių. Į veiklas siūloma įtraukti savanorius, projektams, į kurių veiklas įtraukiami savanoriai, teikiamas prioritetas. Mentorius ir (arba) savanoris ne trumpesnės nei 1 val. trukmės paslaugas šeimai privalo suteikti ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, vienai šeimai vidutiniškai per visą veiklos vykdymo laikotarpį turi būti suteiktos 48 val. trukmės paslaugos. Psichiatras ir (ar) psichikos sveikatos centro specialistas paslaugas šeimai privalo suteikti ne rečiau 1 kartą per mėnesį, vienai šeimai vidutiniškai per visą veiklos vykdymo laikotarpį turi būti suteiktos 15 val. trukmės paslaugos. Paslaugos teikiamos 5.2 papunktyje nurodytai tikslinei grupei.

 

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

 • Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kt., išskyrus biudžetines įstaigas), veikiantys ir turintys patirties socialinėje srityje.
 • Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos pateikimo dienos turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų (jeigu buvo skirta) panaudojimą.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Finansuojami 2021 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2021 m. gruodžio 31 d.

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo deklaraciją, kuri turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • galiojančių įstatų, registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pareiškėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
 • pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus;
 • kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

 

PASTABA: Visos projektų paraiškų teikimo sąlygos detaliau aprašytos Kvietime teikti paraiškas. Kvietimą teikti paraiškas galite rasti skiltyje „Susiję dokumentai“.

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8-37) 42 30 88 ir vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283.

Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetams ir kt.) teikia šie specialistai:

 • dėl 2.1 papunktyje nurodytos veiklos – Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio specialistė Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15;

 • dėl 2.2 papunktyje nurodytos veiklos – Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėja Giedrė Vareikienė, tel. (8 37) 42 49 01.

Užklausos raštu teikiamos el. p.

Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje https://paraiskos.kaunas.lt/duk.