Kaunas auga

KVIETIMAS TEIKTI TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL SRITIES „KAUNAS – VERŽLUS, TVARUS IR KOMPAKTIŠKAS MIESTAS“ PRIORITETĄ „KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMAS VISUOMENEI PAŽINTI IR NAUDOTIS“ NR.2024-5-5.1-2

Programa

„Iniciatyvos Kaunui“ programa

Paskelbimo data

2024.03.27

Paraiškos pateikimo terminas

2024.04.16

Finansavimo skyrimas

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

Paraiška kartu su 7.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (7.5 papunktis) teikiama elektroniniu būdu, naudojantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacine sistema (toliau – informacinė sistema).

TINKAMI PRIORITETAI IR VEIKLOS

Prioritetas „Kultūros paveldo objektų išsaugojimas visuomenei pažinti ir naudotis“.  Veiklos pagal šį prioritetą:

 • fortifikacinio kultūros paveldo statinių konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo priemonių įrengimas;

 •  

  fortifikacinio kultūros paveldo objektų teritorijų pritaikymas visuomenės poreikiams.

  Projektai turi būti nemokami jų dalyviams, žiūrovams.

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

 • Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kt.), biudžetinės įstaigos (išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas);

 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už skirtų (jeigu buvo skirta) Savivaldybės lėšų panaudojimą.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Finansuojami 2024 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2024 m. gruodžio 31 d.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo deklaraciją, kuri turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (-iais), turi būti užpildyta ir pasirašyta partnerystės deklaracija (žr. skiltyje „Susiję dokumentai“);
 • galiojančių įstatų, registruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pareiškėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
 • pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus;
 • kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

PASTABA: Visos projektų paraiškų teikimo sąlygos detaliau aprašytos Kvietime teikti paraiškas. Kvietimą teikti paraiškas galite rasti skiltyje „Susiję dokumentai“.

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Pauparytė, mob. tel. + 370 37 42 35 39, Milita Ubė, tel. + 370 37 42 30 88.
Informaciją dėl projektų paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties prioritetams ir kt.) teikia Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė Justė Balevičė, tel. + 370 37 42 52 61.
Užklausos raštu teikiamos el. paštu iniciatyvos@kaunas.lt.
Dažnai užduodamų klausimų skyrius (DUK) yra tinklalapyje https://paraiskos.kaunas.lt/duk